فرم‌های همکاری

جهت هرچه بهتر شدن خدمات‌رسانی و بهبود کیفیت فعالیت شرکت فرم‌هایی تهیه شده تا با اشتراک گذاری نظرات و ارائه کردن اطلاعات این امر ممکن شود. مدیران و تصمیم‌گیران شرکت سعی دارند با ارتباط مستقیم با همکاران خود کیفیت خدمات را سنجیده و نقطه نظرات را ترتیب اثر قرار دهند.

با تشکر از حسن توجه شما، خواهشمندیم فرم‌ها را پس از تکمیل به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایید. همپنین می‌توانید آنها را فکس یا درصورت حضور در شرکت به مدیریت تحویل دهید.

فرم پرسشنامه استخدام

فرم نظرم‌خواهی از مشتریان

فرم ثبت شکایت مشتریان